Kara umowna

Kara umowna (art. 483 i 484 k.c.) stanowi swoisty rodzaj odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Pełni funkcję kompensacyjną, co oznacza że służy pokryciu ewentualnych szkód, lecz główny jej walor polega na działaniu represyjnym, dyscyplinującym dłużnika, bowiem kara umowna, w przypadku jej zastrzeżenia, należna jest niezależnie od tego czy powstała jakakolwiek szkoda. Co do zasady Kodeks cywilny przewiduje, iż żądanie odszkodowania prze

Czytaj Więcej

Forma zmiany umowy.

Zmiana umowy powinna nastąpić w zasadzie w formie, w której umowa została zawarta. Jeżeli przepisy prawa wymagają, aby umowa została sporządzona w formie szczególnej pod rygorem nieważności, zmiana tej umowy wymaga dla swojej ważności zachowania tej formy. Również jeżeli na mocy postanowień umowy zmiana umowy ma nastąpić w formie szczególnej pod rygorem nieważności, zmiana tej umowy wymaga dla swojej ważności zachowania tej formy.

Czytaj Więcej

Decyzja o ustanowieniu nadzoru inwestorskiego

Decyzja o ustanowieniu nadzoru inwestorskiego zależy zasadniczo od uznania inwestora, należy jednakże zaznaczyć, że ustanowienie tego nadzoru może okazać się obowiązkiem inwestora. Obowiązek taki może wynikać:

– z treści decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 19 ust. 1 Prawa budowlanego), – z przepisów zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Monitor Pol ski z 1995 r. Nr 2, poz. 28 i z 1996 r. Nr 83, poz. 726).

Czytaj Więcej

Czynności geodezyjne po zakończenie budowy:

– geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, obejmująca aktualne dane o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu, – pomiar stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń, sporządzany po zakończeniu robót budowlanych, a przed oddaniem obiektu do użytkowania,

Czytaj Więcej

Zamówienai publiczne

Zamawiający zamierzający udzielić zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, zobowiązany jest posiadać dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz kosztorys inwestorski.

Zagadnienia związane ze sporządzaniem kosztorysu inwestorskiego zostały uregulowane w dwóch następujących aktach prawnych: – rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 26 poz. 239),

Czytaj Więcej